Trang www.luhanhtuoitre.com

Trang www.luhanhtuoitre.com  này được điều hành bởi Công ty Lữ Hành Tuổi Trẻ Việt. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang www.luhanhtuoitre.com này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang www.luhanhtuoitre.com. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang www.luhanhtuoitre.com này dưới bất kỳ hình thức nào.

Lưu ý rằng trang www.luhanhtuoitre.com này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.

Những thông tin và mức giá trên trang www.luhanhtuoitre.com này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang www.luhanhtuoitre.com này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

 

1-LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang www.luhanhtuoitre.com này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang www.luhanhtuoitre.com và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.

 

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WWW.LUHANHTUOITRE.COM

Khi sử dụng trang www.luhanhtuoitre.com này, xin vui lòng đồng ý rằng:

- Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.

- Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

- Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.

- Không được sử dụng trang www.luhanhtuoitre.com này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.

- Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng,khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang www.luhanhtuoitre.com này.

- Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang www.luhanhtuoitre.com này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang www.luhanhtuoitre.com này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

 

2-CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Khi thực hiện đăng ký qua trang www.luhanhtuoitre.com của chúng tôi, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với chúng tôi. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy và thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận. Chúng tôi đề xuất rằng bạn nên đọc kỹ các điều kiện đăng ký được áp dụng khi thực hiện đăng ký. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy cũng như thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.

 

3-KHỞI HÀNH ĐẢM BẢO

- Công ty Lữ Hành Tuổi Trẻ Việt bảo đảm khởi hành được đăng tải trên trang www.luhanhtuoitre.com

- Những thông tin về tour và các ngày khởi hành trong sổ tay hướng dẫn và các tài liệu được in ấn khác có thể thay đổi tùy lúc và không cấu thành một phần của chương trình bảo đảm.

- Trang www.luhanhtuoitre.com của công ty là nguồn duy nhất từ đó công ty sẽ bảo đảm khởi hành. Một thời điểm khởi hành được bảo đảm chỉ khi khách hàng đã xác nhận đăng ký theo thời điểm khởi hành đó (việc đăng ký phải bao gồm tối thiểu một khoản tiền đặt cọc được thanh toán để được xem xét “đã xác nhận”). Sự bảo đảm này vẫn sẽ căn cứ vào các trường hợp Bất khả kháng.

 

4-CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Công ty Lữ Hành Tuổi Trẻ Việt không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị..Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

 

 

<--------------------------------------------------->